Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt.: “Zdrowie – Moja Pasja, Mój Priorytet”, w ramach którego zrealizowanych zostanie szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych. Ponadto podejmowane działania będą miały na celu wskazywanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz umożliwienie uzyskania wsparcia psychologicznego.

    W ramach tego zadania w szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone różnego rodzaju działania profilaktyczne, takie jak:
- spotkania z psychologami na temat problemu depresji, czy współczesnych zagrożeń,
- spotkania z dietetykiem na temat diety właściwej dla zachowania kondycji i zdrowia psychicznego, uwzględnające informacje dotyczące tego, co dzieje się z organizmem, gdy dochodzi do nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Uczniowie w szkołach, a mieszkańcy gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej będą mogli korzystać       z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Przeprowadzone zostaną także warsztaty profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli wzmacniające kompetencje w zakresie przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom. Promowany będzie także zdrowy styl życia podczas zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Poniecu turnieju piłki nożnej i siatkowej oraz dnia profilaktyki, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Żytowiecku. Seniorzy z gminy Poniec będą mogli z kolei uczestniczyć w warsztatach psychologicznych na temat radzenia sobie ze stresem w sytuacji osamotnienia oraz warsztatach kulinarnych z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania.

Koordynacją zaplanowanych działań w gminie zajmował się będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, natomiast w szkołach podstawowych koordynatorami będą pedagodzy szkolni.

Na realizację zadania gmina Poniec otrzymała dotację ze środków Województwa Wielkopolskiego  w wysokości 36.204,00 zł. Wkład własny wynosi 5% przyznanej dotacji.